Trong cuộc sống chúng ta phải biết cho đi !
Tại Việt Nam của chúng ta còn rất nhiều người nghèo , chúng ta phải hàng động để cuộc sống của mọi người được tốt đẹp hơn, Pegiay nguyện sẽ cống hiến một phần doanh thu cho công tác từ thiện tại Việt Nam.

COMING SOON PEGIAY FOR CHARITY